Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej

w Żyrakowie

Liturgia

2020-02-27, Czwartek, Rok A, II, Czwartek po Popielcu
Pwt 30, 15-20
Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ps 40 [39], 5a)
Por. Mt 4, 17
Łk 9, 22-25
2020-02-28, Piątek, Rok A, II, Piątek po Popielcu
Iz 58, 1-9a
Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 18-19 (R.: por. 19b)
Por. Am 5, 14
Mt 9, 14-15
2020-02-29, Sobota, Rok A, II, Sobota po Popielcu
Iz 58, 9b-14
Ps 86 (85), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 11ab)
Por. Ez 33, 11
Łk 5, 27-32

Wydarzenia

 

1% podatku na Caritas

W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia dokonujemy rozliczeń podatkowych. Polskie prawo daje nam możliwość przekazania 1% naszego podatku na rzecz wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego. Wielkość naszego podatku nie ulega zmianie – my jedynie decydujemy o jego przeznaczeniu. Zwracamy się z serdeczną prośbą i apelem do wszystkich, którzy składają zeznania podatkowe o przekazanie także w tym roku 1% należnego podatku na cele realizowane przez Caritas Diecezji Tarnowskiej.
Przypominamy, że podobnie jak w roku ubiegłym wystarczy na zeznaniu podatkowym PIT wpisać lub sprawdzić, czy został już wpisany przez Urząd Skarbowy numer KRS naszej Caritas (0000211791) oraz kwota przekazywanego 1% podatku. Na stronie internetowej Caritas (www.caritas.diecezja.tarnow.pl) znajduje się nadal bezpłatny program do wypełniania zeznań podatkowych. Zachęcamy gorąco do skorzystania z niego oraz wsparcia w ten sposób dzieł miłosierdzia prowadzonych przez naszą diecezjalną Caritas.


Z A P R O S Z E N I E

Wydział ds. Nowej Ewangelizacji zaprasza do Tarnowa na IX Forum Formacyjne pod hasłem 'Moc Obecności - tajemnica Eucharystii' pod patronatem Bpa Tarnowskiego Andrzeja Jeża.
Gościem specjalnym będzie Damian Stayne (czyt. Stejn) - założyciel katolickiej wspólnoty Cor et Lumen Christi w Anglii, oraz Mocni w Duchu wspólnota ewangelizacyjna z Łodzi.
Forum odbędzie się w dniach 1-2 lutego 2020r. w hali Arena „Jaskółka” Tarnów.
Zapisy i szczegóły na stronie: fftarnow.pl .
Ilość miejsc ograniczona.


Życzenia

' Chwała na wysokości Bogu'

 

Niech te święta dla wszystkich Drogich Parafian i Gości będą pełne Bożego błogosławieństwa i miłości, którą przynosi ze sobą Syn Boży. Niech Boża radość i miłość wypełniają dni naszego świętowania i całą naszą, nieraz trudną, codzienność.

 

                                                                                                                                                         Duszpasterze


Śmierć Kapłana

  

W dniu 31 października 2019 r.

 został wezwany do Domu Ojca

 

Ks. prałat dr Andrzej Pękala

Kapelan domu generalnego Sióstr Służebniczek BDNP w Dębicy

w 83 roku życia i 60 roku kapłaństwa

Przebieg uroczystości pogrzebowych:

 

Dębica, kościół klasztorny

02.11.2019 (sobota) godz. 14.00 Msza św.

godz. 21.00 Msza św.

 

03.11.2019 (niedziela) godz. 14.00 różaniec,

przewiezienie ciała Zmarłego

 

Dębica, kościół św. Jadwigi

godz. 15.00 Msza św. pogrzebowa

kondukt na Stary Cmentarz

Do wspólnej modlitwy zapraszają

                                  

      Kapłani i Siostry Służebniczki Dębickie

 

 


500+ niezdolnych do samodzielnej egzystencji

500+ czyli świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

SU może otrzymać osoba, która spełniła łącznie następujące warunki:

 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemcem legalnie przebywającym na terytorium RP,
 • zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ukończyła 18 lat,
 • jest niezdolna do samodzielnej egzystencji i niezdolność ta została stwierdzona właściwym orzeczeniem,
 • oraz:
 • nie jest uprawniona do emerytury ani renty, nie ma ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłek stały, zasiłek okresowy (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jest uprawniona do świadczeń z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno – rentowych, albo
 • jest uprawniona do w/w świadczeń (emerytury, renty albo inne świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno – rentowych),

ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1 600 zł

WAŻNE!!! Przy ustalaniu kwoty 1 600 zł nie uwzględnia się kwoty renty rodzinnej przyznanej dziecku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia

Pobyt w ZOL lub w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym (np. DPS) nie stanowi przeszkody do przyznania i pobierania świadczenia uzupełniającego.

WARUNEK NIEZDOLNOŚCI DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

Niezdolność do samodzielnej egzystencji może zostać stwierdzona tylko poniższymi orzeczeniami:

 • orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji (orzeczenie wydane przez ZUS),
 • orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji (orzeczenie wydane przez ZUS),
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej wydane przez komisję lekarską ds. inwalidztwa i zatrudnienia dla celów rentowych przed 1 września 1997 r., które nadal zachowało swoją ważność, pod warunkiem, że nadal przysługuje świadczenie ustalone w oparciu o to orzeczenie.

WAŻNE!!! Jeżeli wnioskodawca nie ma orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji albo upłynął okres na który zostało wydane, do wniosku o świadczenie uzupełniające należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz dokumentację medyczną, jeżeli wnioskodawca ją posiada

Prawo do świadczenia uzupełniającego ustala się na okres, na który została orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

Wysokość świadczenia uzupełniającego = 1600 zł minus suma świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, nie więcej niż 500 zł

ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE PRZYSŁUGUJE W WYSOKOŚCI:

500 ZŁOTYCH

 

niższej niż 500 ZŁOTYCH

Jeżeli suma świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych nie przekracza 1100 zł

 

 

Jeżeli suma świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych przekracza 1100 zł, a nie przekracza 1600 zł

POSTĘPOWANIE O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

Świadczenie uzupełniające, zwane 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji przyznaje się na podstawie wniosku złożonego w organie właściwym przez osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika albo opiekuna faktycznego.

Do wniosku o świadczenie uzupełniające należy dołączyć:

 • orzeczenie potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji (jeżeli wnioskodawca posiada jedno z wymienionych powyżej orzeczeń i nie przedłożył go wcześniej organowi rentowemu),
 • prawomocny wyrok sądu przyznający dodatek pielęgnacyjny (jeżeli wyrok ten był wykonywany przez inny organ właściwy niż ZUS),
 • dokumenty niezbędne do ustalenia niezdolności do samodzielnej egzystencji (jeżeli wnioskodawca nie posiada jednego z wymienionych powyżej orzeczeń, nie ma orzeczonej I grupy inwalidzkiej i nie przyznano mu dodatku pielęgnacyjnego wyrokiem sądu), tj.:
 • zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku),
 • dokumentację medyczną oraz inne dokumenty medyczne mające znaczenie dla wydania orzeczenia,
 • dokument potwierdzający prawo do emerytury i renty zagranicznej lub innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze i ich wysokość, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno – rentowych (w przypadku osób uprawnionych do tych świadczeń),
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przed 1 października 2019 roku (w przypadku posiadania takiego orzeczenia)

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ WNIOSKI DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE www.zus.pl oraz w placówkach ZUS


WIZYTACJA KANONICZNA PARAFII

PLAN WIZYTACJI W PARAFII ŻYRAKÓW

 

NIEDZIELA, 13. Październik 2019

 

Godz. 7.30 – Spotkanie z LSO /salka /

 

Godz. 8.00 – Powitanie Księdza Biskupa Ordynariusza Andrzeja Jeża
                            Sprawozdanie Ks. Proboszcza

                            Msza Święta połączona z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania.

 

Godz. 10.10 - Spotkanie z Kościelnym i Organistą

 

Godz. 10.30 – Msza Święta. Udział biorą: młodzież, młode rodziny z dziećmi – błogosławieństwo dzieci
                             Po Mszy spotkanie z KSM i Szkolnym Kołem Caritas

 

Godz. 11.50 – Kancelaria Parafialna – podpisywanie Ksiąg

 

Godz. 12.30 – Rozmowa z p. gospodynią

 

Godz. 12.45 – Spotkanie z księżmi

 

Godz. 13.30 – Nawiedzenie Cmentarza.

 

Godz. 13.45 - Odwiedziny chorego

 

Godz. 14.10 – Odwiedziny rodziny wielodzietnej

 

Godz. 14.45 – Spotkanie z Radą Duszpasterską, PZS, Caritas, Szafarzami, Różami
                              Żywego Różańca, Kręgami rodzin, Grupą modlitewną, /kościół/

 

Godz. 15.30 – Nabożeństwo Różańcowe

 

Godz. 16.00 – Msza św. i zakończenie wizytacji

 


Informacja

„Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych lub umieszczone są na podstawie prawa”.


Info

Modlitwa transmitowana przez radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w intencji rozeznania drogi życia dla naszej młodzieży, powołań do kapłaństwa do tarnowskiego Seminarium Duchownego i o świętość życia kapłańskiego.

 

Msza św. w tych intencjach z asystą Kleryków jest transmitowana w każdy pierwszy czwartek miesiąca o g. 18.00, a po niej modlitwa różańcowa (g. 19.00).

 

Natomiast w każdą czwartą niedzielę miesiąca w radiu RDN jest audycja Alumnów naszego Seminarium pt. „Wieczór z koloratką” o g. 16.30 na tematy związane z odkrywaniem drogi do kapłaństwa i rozeznania sensu życia.

 


Komunikat

Z początkiem tego roku weszła w życie zainicjowana przeze mnie nowelizacja przepisów dotyczących nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich.

 

Dzięki wprowadzonym zmianom z darmowej porady prawnej, udzielanej przez adwokata lub radcę prawnego, może skorzystać obecnie każdy, kogo nie stać na opłacenie pomocy prawnika, również osoby o ustabilizowanej dotąd sytuacji rodzinnej i zawodowej, które na skutek jakiegoś nagłego wydarzenia czy nietrafnej decyzji znalazły się w kryzysie.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punktach wyznaczonych przez powiaty, według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy poza kolejnością, jeżeli uzasadniają to ważne powody.

 

Więcej informacji o miejscach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać w urzędzie gminy lub starostwie.


LinkiZasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej w Żyrakowie, siedziba: Żyraków 138.