Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej

w Żyrakowie

Liturgia

2023-04-01, Sobota, Rok A, I, V Tydzień Wielkiego Postu
Ez 37, 21-28
Jr 31
Ez 18, 31ac
J 11, 45-57
2023-04-02, Niedziela, Rok A, I, Niedziela Palmowa
Iz 50, 4-7
Ps 22 (21), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 (R.: 2a)
Flp 2, 6-11
Flp 2, 8-9
Mt 26, 14 – 27, 66
2023-04-03, Poniedziałek, Rok A, I, Wielki Tydzień
Iz 42, 1-7
Ps 27
--
J 12, 1-11

Wydarzenia

 

Ważne informacje!

W NAWIĄZANIU DO WSKAZAŃ BISKUPA TARNOWSKIEGO
NA WIELKI TYDZIEŃ 2021 (z dn. 25.03.2021, nr OC–2/13/21)


INFORMUJEMY ŻE:

 

 • Nadal obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane (z dn. 16.10.2020).
 • Z powodu nałożonych limitów (1 os/20m2), w naszym kościele może przebywać 40 osób z wyłączeniem osób sprawujących kult (obowiązuje dezynfekcja rąk, 1,5 m dystans, maseczka). Podejmując decyzję o uczestnictwie w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia prosimy wziąć pod uwagę, że może się to wiązać z pozostawaniem na zewnątrz kościoła. Zachęcamy do łączenia się duchowo z celebracjami za pośrednictwem mediów.
 • Prosimy aby wchodząc do kościoła głównym wejściem zabrać ze sobą kartę wstępu, z przedsionka, aby wchodzące kolejne osoby wiedziały ile osób jest wewnątrz kościoła. Jeśli brak kart wstępu w przedsionku, prosimy nie wchodzić do wnętrza.
 • Spowiedź przed Wielkanocą odbywa się codziennie pół godziny przed nabożeństwami a dodatkowo w poniedziałek, wtorek i środę od godz. 18.30 do 19.30 zapraszamy do Adoracji Najświętszego Sakramentu. W czasie Adoracji możliwość spowiedzi św. i Komunii. W Wieki Czwartek i Piątek również okazja do spowiedzi od 20.00 do 21.00.  Prosimy nie odkładać spowiedzi na ostatnią chwilę.
 • W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę adorujemy Krzyż tylko przez przyklęknięcie lub skłon, z zachowaniem odpowiedniej odległości. Nie będzie możliwości ucałowania i dotykania Krzyża.
 • W Wielki Piątek Komunię św.mogą przyjąć tylko ci, którzy uczestniczą w Liturgii Męki Pańskiej (nie będzie rozdawana w innym czasie).
 • Osoby odprawiające praktykę dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, które nie będą mogły uczestniczyć w Liturgii Męki Pańskiej i przyjąć Komunii św. wynagradzającej, nie przerywają jej w ten sposób i będą mogły ją kontynuować w kolejnym miesiącu.
 • Błogosławieństwo pokarmóww Wielką Sobotę na placu przykościelnym w godz. 9.00, 10.00, 11.00 i 12.00 przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.
 • Zachęcamy wszystkich do modlitwy w gronie rodzinnym, zwłaszcza przed tradycyjnym śniadaniem w Niedzielę Wielkanocną.

 

W duchu pokory, posłuszeństwa i zaufania
prosimy dostosować się do powyższych wskazań.

 

Życzymy wszystkim obfitości łask Bożych na nadchodzący czas Wielkiego Tygodnia
oraz zawierzamy wszystkich opiece Trójcy Przenajświętszej.


Warto przeczytać!

Analiza:

 

  Jakie pieniądze Kościół oddaje polskiemu państwu?

 

Polski system podatkowy traktuje Kościół katolicki tak jak inne instytucje i osoby fizyczne. Każdy duchowny opłaca podatki: zryczałtowany bądź od wynagrodzenia, a instytucje kościelne prowadzące działalność gospodarczą lub jej nie prowadzące są opodatkowane jak wszystkie inne. Wkład Kościoła do budżetu to nie tylko płacone podatki, ale także prowadzenie różnych instytucji wypełniających zadania państwa chociażby w dziedzinie opieki społecznej, ochrony obiektów i przedmiotów zabytkowych.

 

Podatek zryczałtowany

 

Duchowni, którzy osiągają przychody z działalności duszpasterskiej są płatnikami podatku zryczałtowanego. Księża wikariusze i proboszczowie są opodatkowani podobnie jak osoby fizyczne, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Obowiązuje ich podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów z ofiar otrzymywanych w związku z pełnionymi obowiązkami duszpasterskimi.

 

Wysokość ryczałtu ustalana jest odrębnie na każdy rok podatkowy przez urząd skarbowy właściwy dla miejsca wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim. Kwartalne stawki ryczałtu zamieszczone są w załącznikach do ustawy (nr 5 i 6) i stosuje się je także wobec osób duchownych innych wyznań.

 

Przewidziano stawki ryczałtu dla duchownych kierujących parafią i wikariuszy, w zależności od wielkości parafii (decyduje liczba mieszkańców, a nie liczba wiernych) i miejsca zamieszkania. Proboszcz płaci ( w 2019 r.) od 434 zł do 1559 zł, a wikariusz od 131 do 503 zł. zryczałtowanego podatku dochodowego kwartalnie. Można oszacować, że w sumie księża płacą co najmniej 45 mln zł podatku dochodowego rocznie, z tego tytułu. Należy podkreślić, że księża płacą podatek uzależniony od liczby mieszkańców parafii a nie od faktycznej liczby wiernych. W ten sposób system podatkowy podkreśla misyjność Kościoła i odpowiedzialność duszpasterską za wszystkich ludzi.

 

Umowy o pracę

 

Księża, siostry zakonne i zakonnicy, gdy są zatrudnieni na tzw. „etacie”, to wówczas płacą podatek dochodowy (PIT) i podlegają takim samym zasadom jak wszyscy inni pracownicy. Najczęściej wykonywane prace etatowe to nauczyciel religii, wykładowca, pomoc medyczna, kurialista. W 2015 r. pracowało w Polsce 30.043 katechetów, w tym, 8.381 księży diecezjalnych, 799 księży zakonnych i 1.989 sióstr zakonnych.

 

Jeżeli przyjmiemy średnią pensję katechety w wysokości 3.500 zł. brutto, to realnie płacony podatek (po odliczeniach) wynosi ok. 193 zł. miesięcznie. Rocznie daje to 25 mln zł podatku PIT od pensji osób duchownych zatrudnionych w szkołach, nie licząc innych duchownych płacących tę formę podatku.

 

Działalność gospodarcza

 

Instytucje kościelne, takie jak parafie, kurie, klasztory – tak jak inne podmioty życia publicznego – mogą prowadzić działalność gospodarczą. Wówczas muszą ją zarejestrować w sposób obowiązujący wszystkie podmioty i płacą takie same podatki CIT, PIT, VAT jak wszyscy inni uczestnicy rynku. Muszą również składać informacje i deklaracje dotyczące podatków dochodowych, podatku vat, składek zus i innych obciążeń publicznoprawnych.

 

Co prawda kościelne osoby prawne nie płacą podatku dochodowego, ale w podobnej sytuacji są inne instytucje działające na rzecz społeczeństwa np. ochotnicza straż pożarna, kluby sportowe. Preferencja ta obowiązuje tylko pod warunkiem, że dochody zostaną przeznaczone na cele statutowe, a w przypadku kościelnych osób prawnych na cele kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze.

 

Ponadto, należy podkreślić, że Kościół płaci także podatek VAT od wszystkich zakupów towarów i usług bez możliwości odliczenia lub zwrotu.

 

Ulgi i zwolnienia

 

Ulgi i zwolnienia podatkowe względem Kościoła i jego instytucji zamieszczone w regulacjach prawnych mają przede wszystkim na celu wspieranie Kościoła w prowadzeniu przez niego różnych dzieł religijnych, a w szczególności wymienionych powyżej charytatywno-opiekuńczych, oświatowych i wychowawczych, które służą dobru ogólnemu ludzi zarówno wierzących, jak i określających się jako niewierzący.

 

Instytucje kościelne, które nie prowadzą działalności gospodarczej nie płacą podatku dochodowego i są traktowane tak jak fundacje, które wykonują ważne zadania dla społeczeństwa i nie prowadzą działalności gospodarczej.

 

Podatki od nieruchomości

 

Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego zwalnia kościelne osoby prawne od opodatkowania i od świadczeń na fundusz gminny oraz fundusz miejski z tytułu posiadanej nieruchomości o ile są one przeznaczone na kult religijny lub cele edukacyjne (szkoły, seminaria). Zwolnione są również: klasztory, kurie i zabytki. Za użytki rolne i lasy Kościół płaci takie same podatki jak każdy inny właściciel.

 

Inne formy wspierania budżetu państwa przez Kościół

 

Wkład Kościoła do budżetu to nie tylko płacone podatki, ale także prowadzenie różnych instytucji wykonujących w ramach swojej działalności zadania państwa. Świeccy katolicy i instytucje kościelne finansują kilkaset przedszkoli i 487 szkół dla kilkudziesięciu tysięcy dzieci. Rodzice, którzy posyłają dzieci do katolickiej szkoły nie dostają zwrotu podatku (kiedyś częściowo dostawali), tak więc płacą dwa razy za edukację. Raz w ramach wypracowywania podatków na rzecz budżetu, a drugi płacąc czesne. Można oszacować, że jest to co najmniej 200 zł od dziecka miesięcznie. Daje to kwotę 120 mln zł rocznie.

 

Olbrzymi jest wkład Kościoła w pomoc potrzebującym i najuboższym, co wydatnie wspomaga system państwowej pomocy społecznej. Przykładowo sama Caritas Polska w 2019 r. przekazała osobom potrzebującym pomoc materialną o wartości 100 milionów zł. Caritas diecezjalne przekazały pomoc o wartości setek milionów złotych. Caritas w całej Polsce prowadzi kilka tysięcy punktów pomocy, w których na zasadzie wolontariatu pracuje ponad 90 tys. Polaków. Wartość ich pracy to setki milionów złotych rocznie.

 

Obok Caritas działają setki ośrodków pomocy. Tylko same zakony, instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia prowadzą w Polsce 450 placówek opiekuńczo-leczniczych. Są to: domy samotnej matki, ośrodki pomocy rodzinom, domy dziecka, ośrodki wychowawcze, placówki dla upośledzonych dzieci i dorosłych, domy starców, placówki dla osób uzależnionych, hospicja, ośrodki leczniczo-rehabilitacyjne, przychodnie, schroniska dla bezdomnych, noclegownie i kuchnie dla ubogich.

 

Duży wysiłek finansowy Kościoła dla społeczeństwa to utrzymanie zabytków. Większość zabytkowych budynków w Polsce to kościoły i inne obiekty sakralne, których jest kilka tysięcy. Na utrzymanie kościoła i parafii przeznaczone są pieniądze zbierane na tacę. Środki te z trudem wystarczają na sprzątanie, ogrzewanie, oświetlenie, ubezpieczenie, drobne naprawy i malowanie. Na remonty czy zabezpieczenie przed pożarem i kradzieżą trzeba szukać dotacji, sponsorów. Utrzymanie kościoła kosztuje co najmniej 2-3 tys. zł miesięcznie a z remontami to wielokrotnie więcej. W skali kraju daje to ponad miliard złotych rocznie.

 

Szacując finansowe zaangażowanie katolików na rzecz społeczeństwa i państwa mówimy o miliardach złotych rocznie. Instytucje i wspólnoty Kościoła katolickiego stanowią dużą część „trzeciego sektora”. Gdyby państwo miało przejąć te zadania, kosztowałoby to wiele miliardów złotych rocznie.

 

Za: eKAI

 


Zaproszenie na Msze św. dla poszczególnych rejonów parafii.

W ramach tzw. Kolędy serdecznie zapraszamy naszych Parafian z poszczególnych rejonów parafii

na Mszę św. o godz. 18.00 według następującego porządku:

 

28.12.2020 g.18.00  Mieszkańcy Woli Żyrakowskiej: Od P. Słoninów do P. Dziadowców.

 

29.12.2020 g. 18.00  Mieszkańcy Woli Żyrakowskiej: Od. P. Niedzielskich do P.Głowackich

 

30.12.2020 g. 18.00  Mieszkańcy Woli Żyrakowskiej:  P. Szymaszków do P. Błońskiego w tym Cieszęciny i pozostała część Woli Żyrakowskiej

 

02.01.2021 g. 18.00  Mieszkańcy Żyrakowa: Od P. Rodzoniów do szkoły po obu stronach

 

04.01.2021 g. 18.00  Mieszkańcy Żyrakowa: Od Szkoły po Kościół po obu stronach

 

05.01.2021 g. 18.00  Mieszkańcy Żyrakowa: Od Kościoła do P. Buczyńskich po obu stronach

 

09.01.2021 g. 18.00  Mieszkańcy Żyrakowa: Wszystkie domy za autostradą.

 

Prosimy, aby w te dni zrobić miejsce w kościele zaproszonym Parafianom z poszczególnych rejonów. Inni niech przyjdą na Mszę św. rano.


Życzenia

Czas Bożego Narodzenia przypomina nam, że na świecie jest miłość, która wszystko znosi, wszystko przetrzyma i nigdy nie ustaje. Jest na wyciągnięcie naszych rąk jako nadzieja każdego z nas i całego świata. Bóg pragnie, abyśmy przyjęli Go do serca, do swojego domu, do swojego życia. Przyjęli i zatroszczyli się o Niego. Dlatego przychodzi na świat jako Dziecię.

 

Wszystkim drogim parafianom, dobrodziejom, gościom życzymy, żeby miłość, radość i pokój, które przynosi Boża Dziecina, gościły w waszym życiu każdego dnia i były nadzieją na lepsze jutro. Prawdziwie błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

 

 

                                                                                                                                                              Wasi duszpasterze


Nowe zasady bezpieczeństwa

W naszej świątyni może przebywać do 50 osob oprócz służby liturgicznej


Obowiązkowo proszę zasłaniać usta i nos, dezynfekować ręce oraz zachowywać dystans.

 

 

Należy pamiętać iż uczestnictwo we Mszy św. transmitowanej w mediach społecznościowych oraz przez radio i telewizję nie jest tożsame z udziałem w Eucharystii w kościele. 'Msza św. internetowa lub telewizyjna nie jest pełnym uczestniczeniem w Ofierze Chrystusa, chociażby dlatego, że nie ma możliwości przystąpienia do sakramentów'. Dyspensa od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej oraz w święta nakazane dotyczy wszystkich wiernych. 'Tym niemniej skorzystanie z niej jest przywilejem, a nie obowiązkiem i powinno odbywać się po głębszym namyśle. Racją, dla której dyspensy zostały ogłoszone, są obowiązujące przepisy sanitarno-epidemiologiczne, znacznie ograniczające liczbę osób mogących uczestniczyć w nabożeństwach w kościołach'.


R E K O L E K C J E - O D D A N I E 33

Transmisje Mszy św. i nabożeństw

Msze Święte i Nabożeństwa

w ogólnodostępnych kanałach telewizji naziemnej.

Oto Lista:

 

 

NIEDZIELA

 

 1. TVP 1 - godz. 7:00. Transmisja Mszy Świętej z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.
 2. Polsat News - godz. 9:00. Transmisja Mszy Świętej ze Świątyni Opatrzności Bożej.
 3. TV TRWAM - godz. 9.30. Transmisja Mszy Świętejz kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.
 4. Polsat Rodzina - godz. 10.30.Transmisja Mszy Świętej ze Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
 5. TVP 1 - godz. 11:00. Transmisja Mszy Świętej
 6. 6. TVP Polonia - godz. 13:00. Transmisja Mszy Świętej

 

 

DNI POWSZEDNIE

 

 1. TVP 1 - godz. 7:00. Transmisja Mszy Świętej z Jasnej Góry
 2. TVP 3 – godz. 15:00. Transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Łagiewnik
 3. TV TRWAM - godz. 13.30.Transmisja Mszy Świętej z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

 

 

NABOŻEŃSTWA

 

 1. TVP 1 - Niedziela, godz. 12.00.Transmisja modlitwy Anioł Pański z Watykanu
 2. TVP 1 – Niedziela, godz. 12:00. Transmisja Anioł Pański
 3. TVP 1 – Niedziela, godz. 15:00. Transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Łagiewnik
 4. TV Trwam - Codziennie, godz. 12.00.Transmisja modlitwy Anioł Pański
 5. TV Trwam - Codziennie, godz. 21.00.Apel Jasnogórski z Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze

 


Budowa Szpitala tymczasowego w Tarnowie

W Tarnowie w najbliższym czasie rozpocznie się budowa szpitala tymczasowego. W związku z tym:

 

1/ Zachęcamy do angażowania się w pracę w szpitalu tymczasowym w Tarnowie lekarzy, lekarzy emerytów, lekarzy z prywatnych gabinetów, stomatologów, pielęgniarek, ratowników medycznych, opiekunów medycznych. Zatrudnieni otrzymają pełne wsparcie, zabezpieczenia sanitarne i wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniami Ministerstwa Zdrowia.

Osoby zainteresowane w sprawie pracy kontakt: szpitaltymczasowy@lukasz.med.pl

 

2/ Zwracamy się także z apelem do ozdrowieńców, czyli osób, które przeszły już COVID i mogą oddać osocze. Prosimy zgłaszać się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oddział w Tarnowie w szpitalu Specjalistycznym w Tarnowie, im. Edwarda Szczeklika, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów.


dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym to okazja, by przyjść z pomocą prześladowanym za wiarę i żyjącym w skrajnej biedzie chrześcijanom w Republice Środkowej Afryki. Poprzez dar modlitwy w ich intencji wypełnijmy najważniejsze przykazanie miłości Boga i bliźniego.

 

Chrześcijanie w Republice Środkowej Afryki stanowią większość jej mieszkańców. Prześladowania i cierpienie, jakich doświadczają, głównie związane są z głodem, który dotyka większości populacji kraju. Konflikty zbrojne wewnątrz kraju i bieda zmusiły setki tysięcy ludzi do ucieczki i szukania schronienia w obozach dla uchodźców wewnątrz kraju i poza jego granicami. W obliczu tych działań zawsze najbardziej cierpią najsłabsi, a więc kobiety i dzieci, które często stają się ofiarami handlu ludźmi i niewolniczej pracy.

 

Zachęcamy do włączenia się w działalność Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

 

Wysyłając SMS o treści RATUJE na nr 72405 (koszt 2,00 zł + VAT 0,46zł), wspierają Państwo potrzebujących chrześcijan w Republice Środkowej Afryki. SMS-y mogą być wysyłane w okresie od 1.11.2020 do 31.03.2021. Dzięki ofiarom składanym dzisiaj do puszek Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie może realizować projekty pomocy dla chrześcijan żyjących w tym kraju.

 

Stowarzyszenie działa w 150 krajach całego świata, niosąc pomoc, nadzieję i pojednanie.

 

Wszelkie wpłaty prosimy kierować na jedno z poniższych kont z dopiskiem „Centralna Afryka”

 

PKO BP o/ Warszawa 87 1020 1068 0000 1402 0096 8990

ING Bank Śląski o/ Warszawa 31 1050 1025 1000 0022 8674 7759

 

Pomoc Kościołowi w Potrzebie ul. Wiertnicza 142 02-952 Warszawa


Apel Prymasa Polski

O odwołanie mszy św. i nabożeństw na cmentarzach w uroczystość Wszystkich Świętych zaapelował prymas Polski abp Wojciech Polak. Prymas zwrócił się też z prośbą, by 1 listopada nie organizować na cmentarzach tradycyjnych procesji.

 

W wydanym komunikacie prymas poprosił, by 'w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wiernych' wszelkie obchody odbywające się w uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzach celebrować w kościołach. Ma to się odbywać przy zachowaniu obowiązującego limitu wiernych.


LinkiZasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej w Żyrakowie, siedziba: Żyraków 138.